SSA Network ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งให้เกียรติมาเยี่ยมชมห้อง Future & Maker Lab @Depa ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 พร้อมทั้งชื่นชมการทำงานของ SSA Network ว่ามีทิศทางที่ดีเพราะเทคโนโลยีต่างๆ ถือเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *