สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เชิญร่วมสัมมนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของ Start Up ด้าน Data Science และการใช้เครื่องมือในการประมวลผล (Big Data, AI) ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มผู้ประกอบการ Start Up เป็นองค์กรสำคัญที่ขับเคลื่อนการค้าในประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ดังนั้นควรได้รับการส่งเสริมด้วยองค์ความรู้ที่ทันสมัย หนึ่งในองค์ความรู้ที่สำคัญที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของ Start Up คือ Data Analytic และ Big Data โดยการนำเอาเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลและสารสนเทศแนวทางใหม่เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนทางธุรกิจ และปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการและผู้บริหาร เข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาศักยภาพของ Start Up ด้าน Data Science และการใช้เครื่องมือในการประมวลผล (Big Data, AI) ในโลกธุรกิจออนไลน์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้งานจริงในธุรกิจ ทั้งนี้ผู้ประกอบการ Start Up จะได้พบกับผู้มีความรู้ขององค์กรชั้นนำที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่ทันสมัย  ที่สามารถนำไปใช้งานเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจของท่าน ในวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม1 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์